Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III

1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Program navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko, Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko.

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85 % způsobilých výdajů.

Program je koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podporované oblasti:

 • Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 • Prioritní osa 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední
 • Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Podrobné informace naleznete na stránkách Interregu CENTRAL EURO.

2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE

Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů.

Program je koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013).

Podporované oblasti:

 • Prioritní osa 1: Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
 • Prioritní osa 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
 • Prioritní osa 3: Lépe propojený Dunajský region
 • Prioritní osa 4: Dobře řízený Dunajský region

Podrobné informace naleznete na stránkách Interregu DANUBE.

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko. Program INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj je určen k podpoře vzájemného učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje.

Program je koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podporované oblasti:

 • Priorita 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace
 • Priorita 2: Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Priorita 3: Nízkouhlíkové hospodářství
 • Priorita 4: Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

Podrobné informace naleznete na stránkách INTERREGU EUROPE.

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program ESPON 2020 (European Spatial Observation Network) navazuje v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 realizovaný v období let 2007-2013. ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků. Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i ze 4 partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Podporované specifické cíle:

 • Specifický cíl 1: Průběžná produkce územně analytických podkladů
 • Specifický cíl 2: Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů
 • Specifický cíl 3: Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy
 • Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů

Podrobné informace naleznete na stránkách ESPON.

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Program Interact III bude navazovat na současný servisní operační program Interact II, který probíhal v letech 2007-2013. Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na Strategii 2020 či využití sítí podporujících inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, stejně jako v programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší veřejnost.

Podrobné informace naleznete na stránkách INTERACT.

6. Program URBACT III

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II. Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014 – 2020 možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. Programové území tvoří všech 28 států EU s Norskem a Švýcarskem.

Konkrétní cíle programu:

 • Tvorba mezinárodních sítí
 • Rozvoj schopností
 • Uplatnění a šíření znalostí

Podrobné informace naleznete na stránkách URBACT.cz nebo URBACT.eu.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám