Strategie regionálního rozvoje Pardubického kraje byla schválena

Zastupitelstvo Pardubického kraje jednohlasně schválilo základní strategický koncept Pardubického kraje, který je odrazovým můstkem pro rozvojové aktivity v celém kraji.

Cílem Strategie rozvoje pro období 2021–2027 je definovat rámec pro vyvážený rozvoj celého území Pardubického kraje a stanovit základní priority rozvoje jednotlivých odvětví. Ty pak musí být dále rozpracovány do konkrétních oborových koncepcí. Zároveň vymezuje problémové regiony na území kraje a má ambici lépe zacílit na podporu specifických regionů ze strany kraje.

Na strategický dokument kraje se potřebují odkazovat žadatelé o dotaci z evropských a národních fondů. Ti obvykle musí prokazovat soulad projektů právě s obdobným dokumentem. Pokud by tento dokument chyběl, nemohli by žadatelé z regionu mnohdy o dotaci úspěšně usilovat.

Nová Strategie rozvoje Pardubického kraje byla v jednání od loňského roku, kdy se vytvářela a připomínkovala na mnoha různých úrovních a platformách. „V lednu letošního roku se pak podařilo zapojit také všechny výbory nového krajského zastupitelstva. Naší snahou bylo všechny jejich připomínky a nové podněty zapracovat anebo je s navrhovateli znovu prodiskutovat a dojít ke vzájemné shodě. Domnívám se, že jsme všechny připomínky patřičně a zdárně vypořádali,“ dodal radní Ladislav Valtr zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy, který tento strategický dokument předložil krajskému zastupitelstvu ke konečnému projednání.

Na úterním veřejném projednávání pak všichni zastupitelé Pardubického kraje novou strategii rozvoje kraje jednomyslně schválili. „Nalezení podpory a shody všech zastupitelů napříč názorovým spektrem nad tímto střednědobým dokumentem si velmi cením,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr.

Úplné znění Strategie rozvoje Pardubického kraje pro období 2021–2027 je k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz/strategie-rozvoje-pardubickeho-kraje-2021-2027


Převzato z pardubickykraj.cz

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám