O Regionální stálé konferenci

Regionální stálá konference (dále RSK) je nástrojem pro programovací období 2014-2020, v rámci něhož jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020 (dále ESI fondy) ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

Jedná se o dobrovolné uskupení partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje – RSK je složena z orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. Je založena a řízena na principu partnerství a nemá právní subjektivitu. Předsedou RSK je hejtman. Výstupy z jednání (usnesení, doporučení apod.) uplatňuje prostřednictvím svého zástupce v rámci Národní stálé konference.

RSK pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje. Plní roli komunikační, plánovací a koordinační, kdy pomocí souhrnného dokumentu – Regionálního akčního plánu, který schvaluje – definuje společnou představu o potřebách a skutečnosti směřování ESI fondů a národních zdrojů do území. Úkolem Regionálního akčního plánu tedy je provázat potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z evropských, národních a dalších zdrojů.

Klíčovou aktivitou RSK Pk je mapování tzv. absorpční kapacity území, ke které je využívána databáze projektových záměrů. Jaký je význam a důležitost této databáze se dozvíte zde.

RSK může zřizovat pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti regionu. V Pardubickém kraji byly ustanoveny tři:

Zápisy z jednotlivých zasedání RSK Pk jsou zveřejněny na stránce Zasedání.

Chod RSK Pardubického kraje po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje sekretariát RSK (zajišťuje oddělení regionálního rozvoje, odbor rozvoje), který je na období 2020 a 2021 financován z projektu Regionální stálá konference Pardubického kraje III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000213). V letech 2016 až 2019 byl sekretariát RSK Pk financován z projektu Regionální stálá konference Pardubického kraje (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000026) a Regionální stálá konference Pardubického kraje II (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110). Projekty jsou spolufinancované z Operačního programu Technická pomoc z Fondu soudržnosti.

Další informace naleznete na stránkách Pardubického kraje.

Dokumenty týkající se činnosti Regionální stálé konference Pardubického kraje jsou uvedeny níže.


Zpráva o hodnocení plnění RAP Pk za období 2016-2019 a Výroční zpráva RSK Pk za rok 2019

Finální verze dokumentů byla schválena na základě per rollam hlasování Regionální stálé konference Pardubického kraje ve dnech 13. – 25. 5. 2020.


Zpráva o hodnocení plnění RAP Pk za tříleté období 2016-2018 a Výroční zpráva RSK Pk za rok 2018

Finální verze dokumentů byla schválena na jednání Regionální stálé konference Pardubického kraje dne 27. 3. 2019.


Zpráva o hodnocení plnění RAP Pk za dvouleté období 2016-2017 a Výroční zpráva RSK Pk za rok 2017

Finální verze dokumentů byla schválena na jednání Regionální stálé konference Pardubického kraje dne 22. 3. 2018.


Regionální akční plán Pardubického kraje

Finální verze dokumentu byla schválena na jednání Regionální stálé konference Pardubického kraje dne 27. 9. 2017.


Příloha RAP Pk – Seznam projektů financovaných z IROP 1.1 schválená na 11. zasedání RSK Pk dne 6. 6. 2018


Statut Regionální stálé konference pro území Pardubického kraje


Jednací řád Regionální stálé konference pro území Pardubického kraje

 

 

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám