Právní doložka

Pardubický kraj, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem internetového portálu Rozvoj-pk.cz, prostřednictvím kterého poskytuje informace a služby definované obsahem portálu (dále jen „Portál“) na těchto doménách:

 • rozvoj-pk.cz

Informace pro uživatele Portálu o ochraně a zpracování osobních údajů

1) Osobní údaje na Portálu zpracovává Pardubický kraj, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, (dále též „správce“).

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA
 • Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 • Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz
 • Telefon: 466 026 117, 601 169 693

3) Zpracování osobních údajů probíhá na základě právní povinnosti správce stanovené v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Konkrétně se jedná o plnění povinnosti pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Problematika regionálního rozvoje je podrobně upravena v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Konkrétně se jedná o ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) a c), podle kterého kraj schvaluje a realizuje strategii rozvoje územního obvodu kraje, sleduje a hodnotí její plnění (písm. b)) a podporuje rozvoj regionů vymezených ve strategii rozvoje územního obvodu kraje (písm. c). Takto definované povinnosti kraj realizuje právě prostřednictvím portálu, který napomáhá lepší orientaci při plánování regionálního rozvoje a stanovení finančních prostředků na jeho realizaci. V případě, že jste si objednali zasílání pravidelného měsíčního newsletteru, Váš osobní údaj v podobě e-mailové adresy je rovněž využíván k jeho  zasílání. Newsletter obsahuje přehled nově přidaných aktualit na portál, jako např. informování o nových projektových výzvách, apod. V případě, že již nebudete chtít newsletter odebírat, stačí provést jeho odhlášení, a to stejným způsobem, jako jste provedli jeho přihlášení.

4) Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5) Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatele, kterým je obchodní společnost World Media Partners, se sídlem Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČ 26208075 (dále jen „Zpracovatel“). Zpracovatel je na základě smluvního vztahu se správcem oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu a způsobem, který je upraven v této informaci.

6) Osobní údaje jsou u kraje zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do okamžiku, kdy subjekt údajů vyjádří svoji vůli již na uvedeném portálu nefigurovat. Po tomto vyjádření jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje zákonný důvod k jejich ponechání. Toto právo lze samozřejmě uplatnit i vůči těm údajům, které se týkají údajů o právnické osobě. I ty budou v případě Vašeho nesouhlasu odstraněny.

7) Při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů (na tomto odkaze je možné zjistit po zadání e-mailové adresy, jaké údaje jsou v systému k ní evidovány),
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

8) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

9) Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas být uvedeni na uvedeném portálu. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit libovolnou formou, která umožní jeho zpracování, nejlépe však směrem k pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu. Po sdělení nesouhlasu budou Vaše osobní údaje odstraněny, tak jak předvídá bod 6 tohoto dokumentu.

10) Svá práva vůči kraji uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu.

11)  V rámci Portálu jsou spravovány následující osobní údaje:

 • newsletter (odběr aktualit)
  • e-mailová adresa
 • projektový systém
  • jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa, pracovní telefonní číslo (evidované u jednotlivých projektů),
  • e-mailová adresa (uživatelské účty).

12) Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány (tj. shromažďovány, uchovávány a dále využívány) zejména za účelem:

 • používání služeb poskytovaných správcem osobních údajů či Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje v případě, že jste tuto variantu zvolili v rámci registrace;
 • správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných správcem osobních údajů potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů;
 • odesílání sdělení v podobě výzev na aktualizace údajů o projektech, a to prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na Portálu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Cookies

Provozovatel dále v případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb zaznamenává údaje o užívání Portálu prostřednictvím souborů cookie, které Provozovateli umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu apod.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím.

Při měření a analýze návštěvnosti je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing. Uchovávání údajů o uživatelích není časově omezeno.

Soubory cookie mohou být použity i pro neregistrované uživatele, tj. pro jakékoliv návštěvníky Portálu, a to způsobem výše uvedeným.

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek portálu vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

Záruka a odpovědnost

Provozovatel ani žádný jeho zaměstnanec, správce portálu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek portál, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

Ochrana autorských práv

Portál je autorským dílem, a to jak jako celek tak jeho jednotlivé části. Autorská práva patří a správu vykonává Provozovatel.
Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení Provozovatel zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webových stránkách tohoto portálu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Ukončení

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Vyhrazení práva na změnu

Provozovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám