Národní operační programy

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 3. Operační program Zaměstnanost
 4. Operační program Doprava
 5. Operační program Životní prostředí
 6. Integrovaný regionální operační program
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR
 8. Operační program Technická pomoc
 9. Operační program Rybářství
 10. Program rozvoje venkova

 

Zdroj: DotaceEU.cz

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Program je řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
 • Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 4,3 miliard €.

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Program je řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Prioritní osa 4: Technická pomoc

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl schválen Evropskou komisí dne 13. 5. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 2,8 miliard €.

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Program je řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Zaměstnanost byl schválen Evropskou komisí dne 6. 5. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 2,1 miliard €.

Podrobné informace naleznete na webu ESFCR.

Operační program Doprava (OP D)

Hlavním cílem Operačního programu Doprava je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Program je řízený Ministerstvem dopravy.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
 • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
 • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
 • Prioritní osa 4: Technická pomoc

Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 4,7 miliard €.

Podrobné informace naleznete na webu Operačního programu Doprava nebo na stránkách řídícího orgánu Ministerstva dopravy.

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Program je řízený Ministerstvem životního prostředí.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Prioritní osa 5: Energetické úspory
 • Prioritní osa 6: Technická pomoc

Operační program Životní prostředí byl schválen Evropskou komisí dne 30. 4. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 2,6 miliard €.

Podrobné informace naleznete na webu Operačního programu Životní prostředí.

Více informací o kotlíkových dotacích v rámci Pardubického kraje se dozvíte v sekci Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Významnou složkou IROP jsou integrované nástroje, které představují 28 % z celkové alokace IROP. Program je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj.

Program je široce zaměřený a je dělen do několika oblastí:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

IROP byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 4,6 miliard €.

Podrobné informace naleznete na stránkách Integrovaného regionálního operačního programu.

Operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů – pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb. Program je řízený Magistrátem hlavního města Prahy.

Žadatelé mohou čerpat 0,2 miliard €.

Podrobné informace naleznete na stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Operační program Technická pomoc (OPTP)

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků. Program je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
 • Prioritní osa 2: Jednotný monitorovací systém

Operační program Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 0,22 miliard €.

Podrobné informace naleznete na webu Operačního programu Technická pomoc.

Operační program Rybářství 2014-2020 (OP R)

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Program je řízený Ministerstvem zemědělství.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
 • Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské politiky
 • Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Operační program Rybářství byl schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 0,03 miliard €.

Podrobné informace naleznete na webu Operačního programu Rybářství.

Program rozvoje venkova (PRV)

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Program je řízený Ministerstvem zemědělství.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti:

 • Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Program rozvoje venkova byl schválen Evropskou komisí dne 18. 5. 2015 a celkově z něj žadatelé mohou čerpat až 2,3 miliard €.

Podrobné informace naleznete na webu Programu rozvoje venkova.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám