Pardubický kraj vyhlásil dotační program pro inovační projekty s podporou až 450 000 Kč

Pardubický kraj vyhlásil dotační program pro přípravu projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Cílem je finančně podpořit přípravu rozvojových projektů, které budou mít významný dopad na inovační prostředí Pardubického kraje. Zájemci mohou získat dotaci ve výši až 450 000 Kč. Termín pro ukončení přijímání žádostí je 30. 12. 2020.

Žadateli mohou být soukromé i veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem na území České republiky. Finanční spoluúčast žadatele je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Maximální výše celkové poskytnuté dotace ze strany Pardubického kraje je 450 000 Kč. Žadatelem nemůže být Pardubický kraj jako vyhlašovatel Programu, mohou jim však být Pardubickým krajem zřízené nebo zakládané organizace.

Žádost musí splnit podmínky kontroly

 „Finanční podpora je určena na zpracování žádosti, jejích příloh a dalších podkladů neinvestičního charakteru potřebných pro předložení projektové žádosti do výzvy vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni,“ říká Mgr. Vít Kopecký, RIS3 Developer projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II.

Předložená žádost musí splnit minimálně podmínky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti stanovené poskytovatelem dotace. Výdaje jsou způsobilé od data podání žádosti o podporu.

Dotace budou vyplácené formou ex-post

Dotace bude poskytnuta formou ex-post financování až po zaslání závěrečné zprávy včetně finálního vyúčtování, že projektová žádost včetně všech požadovaných příloh byla předložena do některého z národních či evropských programů a následně minimálně splnila veškeré podmínky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti stanovené poskytovatelem dotace. V opačném případě nárok na proplacení dotace zaniká. Nejzazší termín pro předložení vyúčtování je 30. 6. 2022.

Žádosti je možné předkládat do 30. 12. 2020 – zaslat poštou, donést osobně na adresu podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje nebo do zaslat datové schránky,“ uzavírá Mgr. Vít Kopecký.

O PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR PARDUBICKÉHO KRAJE II:

Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje II navazuje na předchozí projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje.

Zaměřuje se na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Pardubický kraj.

Žadatelem projektu je Pardubický kraj. Spolu s ním se na realizaci jednotlivých klíčových aktivit nově podílí Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje coby partner s finančním příspěvkem.

Jedním z hlavních cílů projektu je příprava strategických intervencí, které reflektují potřeby jednotlivých odvětví a stakeholderů v Pardubickém kraji. Projekt jim nabízí unikátní příležitost zapojit se do klíčových projektů, čímž získají podporu pro jejich růst a posílení konkurenceschopnosti v rámci kraje.

Cílem je, aby byl po skončení projektu Pardubický kraj vnímán jako konkurenceschopný region, který se progresivně rozvíjí díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu a vzdělání, kreativitě a podnikavosti svých obyvatel.

Plánované datum ukončení projektu je 31. prosince 2022.


Převzato ze stránek pardubickykraj.cz zde.

Přihlaste se k odběru aktualit

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Napište nám